• May 19, 2024

เวทีเอเปคซีอีโอซัมมิทวันสุดท้ายชู 2 ประเด็นใหญ่ นำความเจริญอย่างยั่งยืนร่วมกัน

สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค 2022 ผู้จัดงานเอเปค ซีอีโอ ซัมมิท 2022 ได้สรุปผลดำเนินการ ซึ่งเวทีแห่งนี้เป็นการเจรจา อภิปราย และแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระหว่างผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ผู้นำทางความคิด และนักวิชาการต่างๆ ในประเด็นทางธุรกิจที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกำลังเผชิญ วันที่ 18  …

Read More