• June 14, 2024

“กมธ.กีฬา” เปิดวงสัมมนาพัฒนามวยไทยสู่มรดกโลก

คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา นำโดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้จัดการสัมมนาเรื่อง “การส่งเสริมและพัฒนากีฬามวยไทยในคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา” ที่โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 26-27 พ.ย. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.สรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนกีฬามวยไทยของคณะกรรมาธิการในห้วงเวลาที่ผ่านมา 2.ศึกษาแนวทางการดำเนินการส่งเสริมมวยไทยในมิติเพื่อการอนุรักษ์ 3.ศึกษาแนวทางส่งเสริมมวยไทยในมิติทางศิลปวัฒนธรรม 4.ศึกษา รวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับมวยไทยในทุกมิติ

การจัดสัมมนาครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย กรรมาธิการ คณะทำงาน ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านมวยไทย และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยการสัมมนาในช่วงเช้า เป็นการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน 2 ประเด็น คือ 1.การจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติ และ 2.การพัฒนาหลักสูตรมวยไทยในสถานศึกษา พร้อมทั้งมีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์มวยไทยท้องถิ่นคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะมีการรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นต่างๆ ที่ได้รับจากการสัมมนา เพื่อนำไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ และดำเนินการตามบทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ ต่อไป

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า มิติด้านการอนุรักษ์ จากการพิจารณาศึกษาได้มีข้อเสนอเรื่องการจัดตั้งศูนย์มวยไทยท้องถิ่นและส่งเสริมให้มวยไทยได้เป็นตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การยูเนสโก จึงได้เชิญอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมมา ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนา เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการผลักดันเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์มวยไทยอย่างแท้จริง ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา จะดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ทางด้านนิติบัญญัติ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์ต่อวงการมวยไทย อันเป็นภูมิปัญญาของชาติต่อไป.คำพูดจาก สล็อตวอเลท